Přehled

Podmínky prodeje, dodání a platby

1 platnost

1.1 Následující podmínky se vztahují na všechny naše nabídky a smlouvy o dodávkách a dalších službách. Mají přednost před jinými předpisy jako výlučně platné smluvní podmínky, pokud je výslovně nenabídneme nebo nepotvrdíme písemně. Podmínky zákazníka, které se odchylují od našich podmínek, neplatí jako celek.
1.2 Kromě toho se na právní vztahy mezi námi a zákazníkem vztahuje právo Spolkové republiky Německo. Ustanovení jednotných zákonů o mezinárodním nákupu movitého majetku a uzavírání mezinárodních kupních smluv se nepoužijí, pokud neodpovídají našim podmínkám.

2 Nabídka a uzavření smlouvy

2.1 Všechny naše nabídky jsou nezávazné
2.2 Zadané objednávky jsou pro nás závazné pouze do té míry, že jsou písemně potvrzeny nebo provedeny rychlou dodávkou a fakturací. Pomocné dohody a změny musí být provedeny také písemně.
2.3 V případě, že se dohodneme na zkušebních dodávkách (vzorové dodávky), považuje se nákup za uzavřený a zboží je schváleno zákazníkem, pokud do 4 týdnů od dodání neprohlásí odmítnutí a zároveň zboží nevrátí. Náklady na zpětné doručení nese zákazník; můžeme mu fakturovat veškeré náklady na opravy a / nebo údržbu vzniklé u zboží, které jsme dříve dodali bezchybným způsobem.
2.4 Vyhrazujeme si právo opravit chyby nebo chyby v našich potvrzeních objednávek a fakturách; rovněž technické a designové změny objednaného zboží, které významně nezhoršují jeho funkci a hodnotu. Pokud to má za následek významné změny ceny nebo termínu v neprospěch zákazníka, je oprávněn odstoupit; ne však tehdy, když byla chyba nebo chyba pro něj zřejmá.
2.5 Ponecháváme si veškerá vlastnická práva a práva na využívání autorských práv k odhadům nákladů, výkresům a dalším dokumentům; nesmí být zpřístupněny třetím stranám a musí nám být na požádání vráceny, pokud smlouva nevznikne nebo bude předčasně ukončena.

3 Dodací povinnost a čas

3.1 Dodací povinnost v zásadě plníme v sídle naší společnosti. Dnem dodání je den, kdy je zboží odesláno, nebo, je-li odeslání opožděno z důvodů, za které neneseme odpovědnost, den, kdy je vydáno oznámení o připravenosti k odeslání.
3.2 Částečné dodávky jsou povoleny a jsou považovány za nezávislé dodávky, pokud jde o platby a stížnosti.
3.3 Termíny a termíny dodávek a služeb jsou závazné, pouze pokud jsme je písemně potvrdili jako závazné. Dodržování tohoto předpokladu předpokládá plnění smluvních povinností předem zákazníkem. Dohodnuté dodací lhůty začínají dnem potvrzení objednávky a jsou příslušně odkládány, dokud s ním nebudou vyjasněny dokumenty, které má zákazník poskytnout, nebo dosud otevřené technické otázky.
3.4 Pokud nemůžeme dodržet dohodnuté termíny nebo termíny v důsledku nepředvídaných událostí, jako jsou protesty v průmyslu nebo významná provozní přerušení, která se vyskytnou u nás nebo našich dodavatelů, zákazník s námi na základě našeho oznámení provede příslušnou redefinici a ze zpoždění nebude mít žádná práva . To platí také v případě, že k události došlo během již existujícího zpoždění.
3.5 Pokud jsme v prodlení s dodávkami nebo službami, zákazník nám poskytne přiměřenou lhůtu před uplatněním práv z prodlení. Pokud ochranná lhůta vypršela bez výsledku, může buď odstoupit od smlouvy s vyloučením dalších nároků, pokud to oznámil při stanovení lhůty, nebo pokud utrpěl škodu v důsledku našeho selhání, požadovat náhradu za selhání. To je až ½% za každý celý týden po uplynutí doby odkladu, ale celkem maximálně 5% z hodnoty těch dílů dodávky, které kvůli zpoždění nelze použít v souladu se smlouvou.
3.6 Pokud je odeslání hotových dílů zpožděno z důvodů, za které je zákazník odpovědný, můžeme mu účtovat náklady na skladování, obvykle 0,5% z částky faktury za měsíc nebo její část, počínaje 2 týdny po oznámení připravenosti k odeslání. Po uplynutí přiměřené lhůty, která má být stanovena bez výsledku, jsme také oprávněni s položkou dodávky jinak nakládat a poté zákazníkovi dodat přiměřenou dodatečnou lhůtu.
3.7 Pokud nebudou objednávky na vyžádání vyvolány ve smluvním období, jsme oprávněni fakturovat zboží, pokud je odesláno současně, nebo postupovat v souladu s odstavcem 3.6. Pokud nebylo dohodnuto smluvní období, máme nárok na tato práva jeden rok po uzavření smlouvy.

4 ceny

4.1 Naše ceny uvedené v nabídkách, cenících, potvrzeních objednávek a fakturách jsou ze závodu plus daň z obratu ve výši platné v době dodání.
4.2 Náklady na balení a dopravu se počítají samostatně. Balení nebude převzato zpět.
4.3 Naše ceny vycházejí z nákladového základu uvedeného v době uzavření smlouvy. Pokud se naše materiály nebo mzdové náklady, náklady na dopravu, které neseme, nebo ceny našich dodavatelů, v době dodání vzrostou, jsme oprávněni ceny přiměřeně zvýšit. To neplatí, pokud je smluvní datum dodání (články 3.3, 3.4) do 4 měsíců od uzavření smlouvy.

5 Platební podmínky

5.1 Naše faktury za dodávky jsou splatné okamžitě po datu vystavení faktury, volně specifikovaný platební agent, ostatní faktury také okamžitě, pokud se písemně nedohodneme jinak. Peněžní sleva je povolena pouze za našich podmínek uvedených na příslušné faktuře, ale v zásadě ne pro platby směnkou.
5.2 Obecně si vyhrazujeme právo dodávat zákazníkům pouze za platbu v hotovosti nebo na dobírku.
5.3 Včasnost bezhotovostních plateb závisí na datu připsání na náš účet.
5.4 Naše faktury jsou vypořádány šekem nebo směnkou pouze z důvodu platby a v případě změny je vyžadován náš předchozí souhlas. Zákazník nese veškeré náklady spojené se směnkami a šeky. Neneseme odpovědnost za včasnost protestu. Pokud zákazník nedodrží směnku nebo šek po datu splatnosti žádosti o fakturu, která má být vyřízena, bude také v prodlení s platbou žádosti o fakturu.
5.5 Zákazník může započíst proti našim splatným žádostem o platbu pouze protinávrhy, které byly stanoveny zákonem nebo nejsou námi zpochybňovány.
5.6 Zadržení plateb je přípustné pouze z důvodu vad smluvní dodávky nebo služby, které byly zákazníkem legálně oznámeny.

6 Přenos rizika, přeprava, vrácení

6.1 Riziko náhodného zničení, ztráty nebo poškození dílů dodávky se přenáší na zákazníka, jakmile zásilka opustí naši společnost, i když jsme využili dalších služeb, jako jsou náklady na dopravu nebo doručení. To platí také pro dodávky vzorků (část 2.3).
6.2 Dojde-li ke zpoždění odeslání z důvodů, za které je zákazník odpovědný, přechází na něj riziko, když mu bude oznámeno, že zboží je připraveno k odeslání.
6.3 Odeslání probíhá ve všech případech jménem zákazníka. Jsme oprávněni, ale nejsme povinni, uzavřít pojištění přepravy na své vlastní náklady.
6.4 Zboží, které bylo dodáno v bezvadném stavu, je možné převzít zpět pouze s naším předchozím písemným souhlasem. S výjimkou vzorových dodávek (oddíl 2.3) obvykle vydáváme odkupní kredit snížený o odkupní poplatek ve výši 20% hodnoty zboží. Riziko a náklady spojené s vrácením a bez ohledu na poplatek za vrácení, veškeré náklady na opravy a / nebo údržbu nese zákazník.

7 Záruka

7.1 Pokud se na dodávce vyskytne vada ve smyslu § 459 německého občanského zákoníku (BGB) a pokud byla nahlášena včas, může od nás kupující požadovat záruku do 12 měsíců od převodu rizika takovým způsobem, že vadné díly opravíme nebo dle vlastního uvážení vyměníme doručit. Pokud se reklamace ukáže jako oprávněná, poneseme náklady na opravu nebo náhradní dodávku včetně dopravy, jakož i přiměřené náklady na demontáž a instalaci, pokud takové náklady vzniknou zákazníkovi, ale nepřesáhnou částku, kterou dříve sdělil.
7.2 Vada je nahlášena včas, pouze pokud nám byla písemně nahlášena poštou do 10 dnů od převzetí zboží nebo po zjištění této vady, jedná-li se o vadu skrytou. Důkazní břemeno za dodržení termínu nese zákazník. V každém případě je rozhodující datum přijetí stížnosti. Samotná ústní komunikace nebo komunikace faxem nestačí.
7.3 Pokud není možné následné dodání nebo náhradní dodání nebo pokud by to znamenalo nepřiměřeně vysoké náklady, můžeme od smlouvy odstoupit.
7.4 Zákazník nám musí poskytnout přiměřený čas a příležitost k prošetření reklamovaných vad a provedení úspěšných oprav nebo náhradních dodávek a upozornit nás na případné náklady na demontáž a instalaci; pokud to odmítne, jsme osvobozeni od záruky.
7.5 Není poskytována žádná záruka za nevhodné nebo nesprávné použití, chemické, elektrické nebo klimatické vlivy, které nejsou uvedeny ve smlouvě, nesprávná montáž nebo uvedení do provozu zákazníkem nebo třetími stranami, přirozené opotřebení, nadměrné namáhání, nesprávné nebo nedbalé zacházení, pokud nejsou naší vinou. jsou splatné.
7.6 Změny nebo opravy provedené nesprávně nebo bez našeho souhlasu zákazníka nebo třetích stran například ruší naši záruku za jakékoli důsledky z toho vyplývající.
7.7 Zákazník může odstoupit od smlouvy nebo snížit protiplnění, pokud v případě vady necháme z důvodu naší vady uplynout přiměřenou lhůtu pro opravu nebo výměnu dodávky; Stejně tak, pokud je nemožné jej opravit nebo vyměnit, nebo pokud pokus o to selhal dvakrát.
7.8 Další nároky kupujícího nad rámec požadavků uvedených v č. 7.1 a 7.6 jsou vyloučeny, zejména nároky na náhradu škody za následné škody, pokud naše odpovědnost není založena na úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Za škody způsobené nedostatečnými vlastnostmi ručíme pouze v případě, že záruka měla zabránit škodám, ke kterým došlo.

8 Výhrada titulu

8.1 Dodané zboží zůstává naším majetkem (vyhrazené zboží), dokud nebudou plně uhrazeny všechny naše nároky z obchodního vztahu se zákazníkem. Směnky a šeky se považují za platby, pouze pokud jsme zbaveni naší odpovědnosti za ně. Výhrada vlastnictví se ruší umístěním jednotlivých pohledávek do aktuální faktury nebo čerpáním zůstatku a jeho potvrzením.
8.2 Zpracování probíhá za nás s vyloučením nabytí vlastnictví kupujícím v souladu s § 950 německého občanského zákoníku (BGB), a to bez jakékoli povinnosti pro nás. Zpracované zboží slouží k zajištění našich pohledávek ve výši hodnoty faktury rezervovaného zboží.
8.3 V případě zpracování nebo kombinace a smíchání s jiným zbožím, které nám zákazník nepatří, za účelem vytvoření jednotné nové položky, máme nárok na společné vlastnictví nové položky v poměru hodnoty vyhrazeného zboží k dalšímu zpracovanému a / nebo přidanému zboží v době Zpracování a / nebo připojení. Pro novou položku vzniklou zpracováním nebo kombinací platí totéž jako pro vyhrazené zboží; jsou považovány za vyhrazené zboží ve smyslu těchto ustanovení.
8.4 Zákazník je oprávněn a oprávněn dále prodávat naše vyhrazené vlastnictví (článek 8.1-8-3) v rámci běžné obchodní činnosti a za jeho obvyklých podmínek a pouze s podmínkou, že nároky ve smyslu článku 8.5 jsou na nás skutečně převedeny. Toto oprávnění lze odvolat, pokud zákazník prodlení s platbou. Není oprávněn jakýmkoli jiným způsobem nakládat s vyhrazeným zbožím, zejména se jím nezavázat a nepřiřadit jej jako záruku.
8.5 Kupující nám tímto postupuje pohledávky z dalšího prodeje zboží podléhajícího výhradě vlastnictví bez ohledu na to, zda je zboží podléhající výhradě vlastnictví opětovně prodáno bez zpracování nebo po zpracování a zda je dále prodáno jednomu nebo více zákazníkům. Přiřazená pohledávka slouží k zajištění všech našich pohledávek z obchodního vztahu ve výši hodnoty zboží podléhajícího výhradě vlastnictví. Pokud zákazník prodává vyhrazené zboží spolu s dalším zbožím, které nám nepatří, postoupení pohledávky z dalšího prodeje se vztahuje pouze na výši hodnoty vyhrazeného zboží. Hodnota rezervovaného zboží vychází z hodnoty naší faktury. Postoupení zálohy podle tohoto ustanovení se vztahuje na pohledávku zákazníka vůči jeho zákazníkovi; Na rozšířenou výhradu vlastnictví se obdobně vztahuje bod 8.1 věta 3.
8.6 Zákazník je oprávněn inkasovat nároky z dalšího prodeje, dokud to kdykoli nezrušíme.
8.7 Pokud hodnota cenných papírů, které pro nás existují, převyšuje naše pohledávky celkem o více než 20%, jsme povinni uvolnit nebo vybrat převádějící cenné papíry na žádost zákazníka, přičemž si vyhrazujeme právo zvolit pohledávku, která má být uvolněna.
8.8 Zákazník nás musí okamžitě informovat o jakémkoli narušení našich práv na zboží podléhající výhradě vlastnictví a nároků, které nám byly postoupeny třetími stranami, zejména v důsledku donucovacích opatření.
8.9 Uplatnění výhradního práva nepředstavuje odstoupení od smlouvy.

9 Opožděná platba

9.1 Pokud je zákazník v prodlení s výplatou nezanedbatelné částky nebo pokud dojde k výraznému zhoršení jeho finanční a likvidní situace (např. Šek nebo protest proti faktuře, zastavení platby, zahájení insolvenčního řízení), můžeme okamžitě uhradit všechny naše pohledávky vůči němu splatnost, bez ohledu na poskytnuté platební podmínky nebo směnky přijaté z důvodu plnění.
9.2 V případě prodlení s platbou nebo platební neschopností zákazníka (bod 9.1) jsme oprávněni odstoupit od všech smluv s ním, které ještě nebyly plně provedeny.
9.3 I bez odstoupení od smlouvy a stanovení lhůty v souladu s § 329 německého občanského zákoníku (BGB) jsme v případě prodlení s platbou zákazníkem oprávněni reklamovat naše rezervované zboží (§ 8) a zadržet tyto a nevyřízené dodávky, dokud nebudou všechny naše pohledávky plně zaplaceny.
9.4 Jelikož škody způsobené selháním můžeme požadovat úrok z běžného úroku z přečerpání bankovního účtu nebo, dle našeho uvážení, 4% nad diskontní sazbou Deutsche Bundesbank bez zvláštního důkazu, nevylučujeme tvrzení o dalších škodách způsobených defaultem.

10 Další práva na odstoupení a odpovědnost

10.1 Zákazník může od smlouvy odstoupit, pokud se nám celá dodávka nebo služba stane konečně nemožnou před převodem rizika; obdobně, pokud je nemožné uskutečnit část dodávky, když objednáváte zboží stejného typu a on má oprávněný zájem na odmítnutí částečné dodávky, jinak může odpovídajícím způsobem snížit protiplnění. Dojde-li k nemožnosti během zpoždění při převzetí nebo zaviněním zákazníka, zůstává povinen poskytnout protiplnění.
10.2 Můžeme odstoupit od smlouvy zcela nebo zčásti, pokud v případě nepředvídaných událostí (bod 3.4) nebo z důvodu významných změn ve schopnosti dodávat, cen nebo kvality zboží našich dodavatelů již řádné provedení dodávky není možné nebo ekonomicky neospravedlnitelné a my toto představili zákazníkovi ihned po zjištění důsledků. Kupující nemá žádné nároky na náhradu škody způsobené takovým výběrem.
10.3 Naše odpovědnost je založena výhradně na ustanoveních těchto podmínek.
10.4 Jsou vyloučeny všechny další nároky zákazníka, zejména nároky vůči nám a našim zástupcům nebo zástupcům k náhradě škody jakéhokoli druhu, včetně škod, ke kterým na samotném předmětu dodávky nedošlo, bez ohledu na právní důvod, jako je nedbalost při uzavření smlouvy, porušení vedlejší smluvní závazky nebo protiprávní jednání; ledaže by povinnost platit náhradu byla založena na úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

11 místo příslušnosti

Místem příslušnosti pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu je Schönau; to platí i pro směnky a šeky. Jsme oprávněni žalovat v sídle zákazníka.

12 Ochrana údajů

Pokud ukládáme údaje zákazníka požadované v průběhu běžných obchodních transakcí, budeme s nimi nakládat v souladu s ustanoveními BDSG.

13 Podmínky výstavby zařízení

Kromě toho platí naše podmínky pro stavbu zařízení.

Schlüter Automation and Sensorik GmbH, D-79677 Schönau
Stav: červen 2020