Ogólne selektory
tylko dokładnego dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Selektory typu postu

Badanie

Warunki sprzedaży, dostawy i płatności

1 ważność

1.1 Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich naszych ofert i umów na dostawy i inne usługi. Mają one pierwszeństwo przed innymi przepisami jako wyłącznie obowiązujące warunki umowne, chyba że wyraźnie zaoferujemy lub potwierdzimy to na piśmie. Warunki klienta, które odbiegają od naszych warunków, nie obowiązują w całości.
1.2 Ponadto stosunki prawne między nami a klientem podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Przepisy jednolitych ustaw o międzynarodowym nabywaniu ruchomości i zawieraniu międzynarodowych umów sprzedaży nie mają zastosowania, jeżeli nie odpowiadają naszym warunkom.

2 Oferta i zawarcie umowy

2.1 Wszystkie nasze oferty są niewiążące
2.2 Złożone zamówienia są dla nas wiążące tylko w takim zakresie, w jakim zostały przez nas potwierdzone na piśmie lub zrealizowane poprzez szybką dostawę i fakturowanie. Dodatkowe umowy i zmiany również wymagają formy pisemnej.
2.3 W przypadku uzgodnionych dostaw na zasadzie próbnej (dostawy próbne), zakup uważa się za zakończony, a towar za zaakceptowany przez klienta, jeśli nie zgłosi odmowy w ciągu 4 tygodni od dostawy i jednocześnie zwróci towar. Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej; możemy wystawić mu rachunek za wszelkie koszty naprawy i / lub konserwacji, które zostały wcześniej dostarczone bezbłędnie.
2.4 Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania błędów lub pomyłek w naszych potwierdzeniach zamówień i fakturach; także zmiany techniczne i projektowe zamawianych towarów, które nie wpływają istotnie na ich funkcję i wartość. Jeśli spowoduje to znaczące zmiany cen lub harmonogramu na niekorzyść klienta, ma on prawo do odstąpienia od umowy; jednakże nie wtedy, gdy błąd lub błąd były dla niego oczywiste.
2.5 Zastrzegamy sobie wszelkie prawa własności i prawa autorskie do kosztorysów, rysunków i innych dokumentów; nie wolno ich udostępniać osobom trzecim i na żądanie należy je nam zwrócić, jeśli umowa nie istnieje lub zostanie przedwcześnie rozwiązana.

3 Obowiązek dostawy i termin

3.1 W zasadzie wypełniamy nasze zobowiązanie do dostawy w miejscu naszej firmy. Za dzień dostawy uważa się dzień, w którym towar został wysłany lub, jeśli wysyłka opóźnia się z przyczyn, za które nie odpowiadamy, dzień, w którym podano informację o gotowości do wysyłki.
3.2 Dostawy częściowe są dozwolone i są uważane za niezależne w zakresie płatności i reklamacji.
3.3 Daty i terminy dostaw i usług są wiążące tylko wtedy, gdy potwierdzimy je na piśmie. Przestrzeganie tego zakłada uprzednie wypełnienie zobowiązań umownych po stronie klienta. Uzgodnione terminy dostaw rozpoczynają się w dniu potwierdzenia zamówienia i są odpowiednio odkładane do czasu wyjaśnienia z nim dokumentów, które ma dostarczyć klient lub wciąż otwartych pytań technicznych.
3.4 Jeśli nie możemy dotrzymać uzgodnionych terminów lub terminów w wyniku nieprzewidzianych wydarzeń, takich jak akcje protestacyjne lub znaczące zakłócenia operacyjne, które występują u nas lub naszych dostawców, klient po naszym powiadomieniu podejmie z nami odpowiednie nowe ustalenia i nie będzie czerpał żadnych praw z powodu opóźnienia . Dotyczy to również sytuacji, gdy zdarzenie miało miejsce podczas już istniejącego opóźnienia.
3.5 Jeśli zalegamy z dostawami lub usługami, klient przyzna nam rozsądny okres karencji przed dochodzeniem praw wynikających z opóźnienia. Jeżeli okres karencji upłynął bez skutku, może on albo odstąpić od umowy z wyłączeniem dalszych roszczeń, jeżeli poinformował o tym przy ustalaniu terminu, albo, jeżeli poniósł szkodę w wyniku naszego zwłoki, zażądać odszkodowania za zwłokę. Za każdy pełny tydzień po upływie okresu karencji kwota ta wynosi do%, ale łącznie maksymalnie 5% wartości tych części dostawy, które nie mogą być wykorzystane zgodnie z umową z powodu opóźnienia.
3.6 Jeżeli wysyłka gotowych części opóźni się z przyczyn leżących po stronie klienta, możemy obciążyć go kosztami wynikającymi z magazynowania, zwykle 0,5% kwoty faktury miesięcznie lub jej części, począwszy od 2 tygodni po zgłoszeniu gotowości do wysyłki. Po bezskutecznym upływie rozsądnego terminu, który należy ustawić, jesteśmy również uprawnieni do innego zbycia przedmiotu dostawy, a następnie do ponownego dostarczenia klientowi rozsądnego dodatkowego terminu.
3.7 Jeśli zamówienia na żądanie nie zostaną wywołane w okresie obowiązywania umowy, jesteśmy uprawnieni do wystawienia faktury za towary, jeśli są one wysyłane w tym samym czasie lub do postępowania zgodnie z punktem 3.6. Jeżeli nie uzgodniono okresu obowiązywania umowy, prawa te przysługują nam po upływie roku od zawarcia umowy.

4 ceny

4.1 Nasze ceny podane w ofertach, cennikach, potwierdzeniach zamówień i fakturach są cenami ex-works plus podatek od sprzedaży w wysokości obowiązującej w momencie dostawy.
4.2 Koszty opakowania i wysyłki są obliczane oddzielnie. Opakowanie nie zostanie odebrane.
4.3 Nasze ceny są oparte na podstawie kosztowej podanej w momencie zawarcia umowy. Jeśli nasze koszty materiałów lub robocizny, koszty transportu, które ponosimy lub ceny naszych dostawców wzrosną w momencie dostawy, jesteśmy uprawnieni do odpowiedniego podwyższenia cen. Nie dotyczy to sytuacji, gdy umowny termin dostawy (punkty 3.3, 3.4) przypada w ciągu 4 miesięcy od zawarcia umowy.

5 Warunki płatności

5.1 Nasze faktury za dostawy są płatne natychmiast po dacie faktury, z dowolnie określonym agentem płatniczym, inne faktury również natychmiast, chyba że ustaliliśmy inaczej na piśmie. Rabat gotówkowy jest dozwolony tylko na naszych warunkach określonych na odpowiedniej fakturze, ale zasadniczo nie w przypadku płatności wekslowych.
5.2 Co do zasady zastrzegamy sobie prawo do dostarczania klientom wyłącznie za opłatą gotówką lub za pobraniem.
5.3 Terminowość wpłat bezgotówkowych uzależniona jest od daty uznania naszego konta.
5.4 Nasze faktury są rozliczane czekiem lub wekslem wyłącznie na poczet płatności i wymagają naszej uprzedniej zgody w przypadku zmiany. Klient ponosi wszelkie koszty związane z wekslami i czekami. Nie odpowiadamy za terminowość protestu. Jeżeli weksel lub czek nie zostanie honorowany przez klienta po upływie terminu płatności faktury będącej przedmiotem rozliczenia, będzie on zalegał z zapłatą roszczenia z tytułu faktury.
5.5 Klient może potrącać roszczenia wzajemne tylko z naszymi należnymi roszczeniami płatniczymi, które zostały prawomocnie stwierdzone lub nie są przez nas kwestionowane.
5.6 Wstrzymanie płatności jest dopuszczalne tylko z powodu wad dostawy lub usługi objętej umową, które zostały zgodnie z prawem zgłoszone przez klienta.

6 Przejście ryzyka, wysyłka, zwroty

6.1 Ryzyko przypadkowego zniszczenia, utraty lub pogorszenia stanu części dostawy przechodzi na klienta, gdy tylko przesyłka opuści naszą firmę, nawet jeśli podjęliśmy się innych usług, takich jak koszty wysyłki lub dostawa. Dotyczy to również dostaw próbnych (sekcja 2.3).
6.2 Jeżeli wysyłka opóźni się z przyczyn leżących po stronie klienta, ryzyko przechodzi na niego z chwilą powiadomienia, że ​​towar jest gotowy do wysyłki.
6.3 Wysyłka odbywa się we wszystkich przypadkach w imieniu klienta. Jesteśmy uprawnieni, ale nie zobowiązani, do wykupienia ubezpieczenia transportowego na jego koszt.
6.4 Towary, które zostały dostarczone w idealnym stanie, mogą zostać odebrane tylko za naszą uprzednią pisemną zgodą. Z wyjątkiem dostaw próbnych (punkt 2.3), zwykle wystawiamy kredyt na wykup pomniejszony o opłatę za wykup w wysokości 20% wartości towarów. Klient ponosi ryzyko i koszty zwrotu oraz, niezależnie od opłaty za zwrot, wszelkie poniesione koszty naprawy i / lub konserwacji.

7 Gwarancja

7.1 Jeżeli w naszej dostawie występuje wada w rozumieniu § 459 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) i została ona zgłoszona w odpowiednim czasie, kupujący może zażądać od nas gwarancji w ciągu 12 miesięcy od przejścia ryzyka w taki sposób, że naprawimy wadliwe części lub, według naszego uznania, je wymienimy dostarczyć. O ile reklamacja okaże się zasadna, ponosimy koszty naprawy lub dostawy zastępczej wraz z wysyłką, a także uzasadnione koszty demontażu i montażu, o ile koszty te ponosi klient, ale nie przekraczają kwoty wcześniej przez niego podanej.
7.2 Wadę należy zgłosić w odpowiednim czasie tylko wtedy, gdy została nam zgłoszona pisemnie pocztą w ciągu 10 dni od otrzymania towaru lub, jeśli wada jest ukryta, jeśli jest to wada ukryta. Na kliencie spoczywa ciężar dowodu dotrzymania terminu. W każdym przypadku decyduje data wpływu reklamacji. Sama komunikacja ustna lub komunikacja faksowa nie jest wystarczająca.
7.3 Jeżeli kolejna dostawa lub dostawa zastępcza jest niemożliwa lub gdyby wiązała się z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami, możemy odstąpić od umowy.
7.4 Klient musi zapewnić nam odpowiednią ilość czasu i możliwości zbadania reklamowanych wad i przeprowadzenia skutecznych napraw lub dostaw zastępczych oraz poinformowania nas o wszelkich kosztach demontażu i instalacji, które mogą się pojawić; jeśli odmówi, jesteśmy zwolnieni z gwarancji.
7.5 Nie udziela się gwarancji za nieodpowiednie lub niewłaściwe użycie, wpływy chemiczne, elektryczne lub klimatyczne nie przewidziane w umowie, nieprawidłowy montaż lub uruchomienie przez klienta lub osoby trzecie, naturalne zużycie, nadmierne obciążenie, niewłaściwe lub niedbałe traktowanie, chyba że są one z naszej winy spowodowane są.
7.6 Zmiany lub prace naprawcze wykonane nieprawidłowo lub bez naszej zgody klienta lub osób trzecich, na przykład unieważniają naszą gwarancję za wszelkie wynikające z nich konsekwencje.
7.7 Klient może odstąpić od umowy lub ograniczyć świadczenie wzajemne, jeżeli w przypadku wady z naszej winy upłynie odpowiedni okres karencji na naprawę lub dostawę zastępczą; To samo dotyczy sytuacji, gdy naprawa lub wymiana jest dla nas niemożliwa lub gdy próba wykonania tej czynności nie powiodła się dwukrotnie.
7.8 Dalsze roszczenia kupującego poza określonymi w pkt. 7.1 i 7.6, w szczególności roszczenia o odszkodowanie za szkody następcze, chyba że nasza odpowiedzialność opiera się na umyślnym lub rażącym niedbalstwie. Odpowiadamy za szkody z tytułu braku właściwości objętych gwarancją tylko wtedy, gdy gwarancja miała na celu uniknięcie powstałych szkód.

8 Zastrzeżenie prawa własności

8.1 Dostarczony towar pozostaje naszą własnością (towar zastrzeżony) do momentu całkowitego uregulowania wszystkich naszych roszczeń z tytułu stosunków handlowych z klientem. Weksle i czeki są uważane za płatność tylko wtedy, gdy jesteśmy zwolnieni z naszej odpowiedzialności za nie. Zastrzeżenie własności zostaje anulowane poprzez umieszczenie poszczególnych roszczeń na aktualnej fakturze lub sporządzenie salda i potwierdzenie tego.
8.2 Przetwarzanie odbywa się dla nas z wyłączeniem nabycia prawa własności przez kupującego zgodnie z § 950 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), bez żadnych zobowiązań dla nas. Przetworzony towar służy zabezpieczeniu naszych roszczeń w wysokości wartości fakturowej zastrzeżonego towaru.
8.3 W przypadku przetworzenia lub połączenia i zmieszania z innymi towarami nienależącymi do nas przez kupującego w celu utworzenia jednolitej nowej rzeczy, jesteśmy uprawnieni do współwłasności nowej rzeczy w stosunku wartości zastrzeżonego towaru do innego przetworzonego i / lub dodanego towaru w momencie Przetwarzanie i / lub połączenie. To samo dotyczy nowej pozycji powstałej w wyniku przetworzenia lub połączenia, co do towarów zastrzeżonych; w rozumieniu niniejszych przepisów są uważane za towary zastrzeżone.
8.4 Klient jest uprawniony i upoważniony do odsprzedaży naszej zastrzeżonej własności (punkt 8.1-8-3) tylko w ramach zwykłej działalności i na swoich normalnych warunkach i tylko z zastrzeżeniem, że roszczenia w rozumieniu punktu 8.5 są rzeczywiście przenoszone na nas. To upoważnienie można odwołać, jeśli klient zalega z płatnością. Nie jest uprawniony do innego rozporządzania zastrzeżonym towarem, w szczególności do jego zastawu lub cesji na zabezpieczenie.
8.5 Klient niniejszym przenosi na nas roszczenia z tytułu odsprzedaży zastrzeżonych towarów, niezależnie od tego, czy towary objęte zastrzeżeniem własności są odsprzedawane bez przetworzenia, czy po ich przetworzeniu oraz czy są odsprzedawane jednemu lub kilku klientom. Przeniesione roszczenie służy zabezpieczeniu wszystkich naszych roszczeń ze stosunku handlowego kwotą wartości sprzedanego towaru zastrzeżonego. Jeżeli klient sprzedaje towar zastrzeżony wraz z innymi towarami, które do nas nie należą, cesja wierzytelności z odsprzedaży dotyczy tylko wartości towaru zastrzeżonego. Wartość zastrzeżonych towarów jest oparta na wartości naszej faktury. Cesja z góry zgodnie z tym przepisem rozciąga się na saldo roszczenia klienta wobec jego klienta; Punkt 8.1 zdanie 3 stosuje się odpowiednio do przedłużonego zastrzeżenia własności.
8.6 Klient jest uprawniony do ściągania roszczeń z tytułu odsprzedaży, dopóki nie cofniemy tego w dowolnym momencie.
8.7 Jeżeli wartość istniejących dla nas zabezpieczeń przekracza nasze roszczenia łącznie o więcej niż 20%, jesteśmy zobowiązani do zwolnienia lub wycofania przenoszonych zabezpieczeń na żądanie klienta, przy czym zastrzegamy sobie prawo wyboru roszczenia do zwolnienia.
8.8 Klient musi nas niezwłocznie powiadomić o naruszeniu naszych praw do towaru objętego zastrzeżeniem własności oraz o roszczeniach cedowanych na nas przez osoby trzecie, w szczególności w związku z działaniami egzekucyjnymi.
8.9 Zgłoszenie zastrzeżenia własności nie stanowi odstąpienia od umowy.

9 Zwłoka w płatności

9.1 Jeżeli klient zalega z zapłatą niebagatelnej kwoty lub nastąpi istotne pogorszenie jego sytuacji finansowej i płynnościowej (np. Protest wekslowy lub wekslowy, wstrzymanie płatności, wszczęcie postępowania upadłościowego), możemy natychmiast spłacić wszystkie nasze roszczenia wobec niego należne niezależnie od przyznanych terminów płatności lub weksli przyjętych w ramach świadczenia.
9.2 W przypadku zwłoki w płatności lub niewypłacalności klienta (punkt 9.1) jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od wszystkich umów z nim, które nie zostały jeszcze w pełni wykonane.
9.3 Również bez odstąpienia od umowy i wyznaczenia terminu zgodnie z art. 329 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), w przypadku zwłoki klienta w płatności jesteśmy uprawnieni do odzyskania naszych zastrzeżonych towarów (art. 8) i wstrzymania tych i zaległych dostaw do czasu całkowitego uregulowania naszych roszczeń.
9.4 Jako szkodę spowodowaną zwłoką możemy bez specjalnego dowodu żądać odsetek w wysokości zwykłych odsetek za debet w rachunku bieżącym lub, według naszego wyboru, 4% powyżej stopy dyskontowej Deutsche Bundesbank; nie wykluczamy dochodzenia dalszych szkód spowodowanych zwłoką.

10 Dalsze prawa do odstąpienia od umowy i odpowiedzialność

10.1 Klient może odstąpić od umowy, jeżeli cała dostawa lub usługa są dla nas ostatecznie niemożliwe przed przejściem ryzyka; podobnie, jeśli realizacja części dostawy staje się niemożliwa, gdy zamawiasz towary tego samego rodzaju i ma on uzasadniony interes w odrzuceniu częściowej dostawy, w przeciwnym razie może odpowiednio zmniejszyć wynagrodzenie. Jeżeli niemożność zaistnieje w trakcie zwłoki w odbiorze lub z winy klienta, pozostaje on zobowiązany do rozpatrzenia sprawy.
10.2 Możemy odstąpić od umowy w całości lub w części, jeśli w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń (punkt 3.4) lub w wyniku znaczących zmian w możliwościach dostawy, wycenie lub jakości towarów naszych dostawców, prawidłowe wykonanie dostawy nie jest już możliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione, a my przedstawili to klientowi natychmiast po rozpoznaniu konsekwencji. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu takiego odstąpienia.
10.3 Nasza odpowiedzialność opiera się wyłącznie na postanowieniach niniejszych warunków.
10.4 Wszelkie inne dalsze roszczenia klienta są wykluczone, w szczególności roszczenia wobec nas i naszych zastępców lub zastępców o odszkodowanie za wszelkiego rodzaju szkody, w tym szkody, które nie wystąpiły na samym przedmiocie dostawy, niezależnie od przyczyny prawnej, takie jak zaniedbanie przy zawarciu umowy, naruszenie dodatkowe zobowiązania umowne lub czyn niedozwolony; chyba że obowiązek wypłaty odszkodowania wynika z zamiaru lub rażącego niedbalstwa.

11. miejsce jurysdykcji

Miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego jest Schönau; dotyczy to również weksli i czeków. Jesteśmy uprawnieni do wniesienia pozwu w siedzibie klienta.

12 Ochrona danych

O ile przechowujemy dane klienta wymagane w toku normalnych transakcji biznesowych, będziemy je traktować zgodnie z przepisami BDSG.

13 Warunki dotyczące budowy instalacji

Oprócz tego obowiązują nasze warunki handlowe dotyczące budowy instalacji.

Schlüter Automation and Sensorik GmbH, D-79677 Schönau
Stan: czerwiec 2020 r