Generické voliče
Iba presné výsledky
Vyhľadávanie v názve
Vyhľadávanie v obsahu
Selektory typu príspevku

Prehľad

Podmienky predaja, dodania a platby

1 platnosť

1.1 Nasledujúce podmienky platia pre všetky naše ponuky a zmluvy o dodávkach a iných službách. Majú prednosť pred ostatnými predpismi ako výlučne platné zmluvné podmienky, pokiaľ ich výslovne neponúkneme alebo nepotvrdíme písomne. Podmienky zákazníka, ktoré sa odchyľujú od našich podmienok, neplatia ako celok.
1.2 Na právne vzťahy medzi nami a zákazníkom sa navyše vzťahuje právo Spolkovej republiky Nemecko. Ustanovenia jednotných zákonov o medzinárodnom nákupe hnuteľného majetku a o uzatváraní medzinárodných kúpnych zmlúv sa neuplatňujú, ak nezodpovedajú našim podmienkam.

2 Ponuka a uzavretie zmluvy

2.1 Všetky naše ponuky sú nezáväzné
2.2 Zadané objednávky sú pre nás záväzné iba do tej miery, že sú písomne ​​potvrdené alebo vykonané okamžitým doručením a fakturáciou. Dodatočné dohody a zmeny musia byť vykonané tiež písomne.
2.3 V prípade dohodnutých dodávok na skúšku (vzorové dodávky) sa nákup považuje za ukončený a tovar je schválený zákazníkom, ak do 4 týždňov od doručenia nevyhlási odmietnutie a súčasne tovar nevráti. Náklady na spätné doručenie znáša zákazník; môžeme mu fakturovať všetky náklady na opravy a / alebo údržbu, ktoré vzniknú pri tovare, ktorý sme predtým dodali bezchybným spôsobom.
2.4 Vyhradzujeme si právo opraviť chyby alebo chyby v našich potvrdeniach objednávok a faktúrach; rovnako technické a dizajnové zmeny objednaného tovaru, ktoré významne nezhoršujú jeho funkciu a hodnotu. Ak to bude mať za následok výraznú zmenu ceny alebo termínu v neprospech zákazníka, má právo na odstúpenie; nie však vtedy, keď bola chyba alebo chyba pre neho zrejmá.
2.5 Ponechávame si všetky vlastnícke a autorské práva na odhady nákladov, výkresy a ďalšie dokumenty; nesmú byť sprístupnené tretím stranám a na požiadanie nám musia byť vrátené, ak zmluva nevznikne alebo bude predčasne ukončená.

3 Povinnosť a čas dodania

3.1 Dodávateľskú povinnosť v zásade plníme v sídle našej spoločnosti. Dňom dodania je deň, kedy je tovar odoslaný, alebo ak dôjde k oneskoreniu odoslania z dôvodov, za ktoré nenesieme zodpovednosť, dňom, kedy je vydané oznámenie o pripravenosti na odoslanie.
3.2 Čiastočné dodávky sú povolené a považujú sa za nezávislé dodávky, pokiaľ ide o platby a sťažnosti.
3.3 Termíny a termíny dodávok a služieb sú záväzné, iba ak sme ich písomne ​​potvrdili ako záväzné. Dodržiavanie tohto predpokladu predpokladá splnenie zmluvných povinností zákazníkom vopred. Dohodnuté dodacie lehoty začínajú plynúť dňom potvrdenia objednávky a podľa toho sa posúvajú, kým s ním nebudú vyjasnené dokumenty, ktoré má poskytnúť zákazník, alebo ešte otvorené technické otázky.
3.4 Ak nemôžeme dodržať dohodnuté termíny alebo termíny v dôsledku nepredvídaných udalostí, ako sú protesty v priemysle alebo významné prevádzkové poruchy, ktoré sa vyskytnú u nás alebo u našich dodávateľov, zákazník s nami na naše oznámenie urobí príslušné nové vymedzenie a z omeškania nevyvodzuje žiadne práva. . To platí aj v prípade, že k udalosti došlo počas už existujúceho oneskorenia.
3.5 Ak sme v omeškaní s dodávkami alebo službami, zákazník nám poskytne primeranú lehotu pred uplatnením práv z omeškania. Ak ochranná lehota uplynula bez výsledku, môže buď odstúpiť od zmluvy s vylúčením ďalších nárokov, ak to oznámil pri stanovení lehoty, alebo ak utrpel škodu v dôsledku nášho zlyhania, požadovať náhradu za omeškanie. To predstavuje až ½% za každý celý týždeň po uplynutí doby odkladu, celkovo však maximálne 5% hodnoty dielov dodávky, ktoré z dôvodu oneskorenia nemožno použiť v súlade so zmluvou.
3.6 Ak sa expedícia hotových dielov oneskorí z dôvodov, za ktoré zodpovedá zákazník, môžeme zákazníkovi účtovať náklady spojené s uskladnením, zvyčajne 0,5% z fakturovanej sumy mesačne alebo jej časti, a to počnúc 2 týždňami po oznámení pripravenosti na odoslanie. Po uplynutí primeranej lehoty, ktorá má byť stanovená, bez výsledku, sme tiež oprávnení inak zlikvidovať dodaný tovar a potom dodať zákazníkovi primeraný dodatočný termín.
3.7 Ak nebudú objednávky na odvolanie vyvolané v priebehu zmluvného obdobia, sme oprávnení fakturovať tovar, ak je odoslaný súčasne, alebo postupovať podľa bodu 3.6. Pokiaľ nebolo dohodnuté zmluvné obdobie, máme nárok na tieto práva jeden rok po uzavretí zmluvy.

4 ceny

4.1 Naše ceny uvedené v ponukách, cenníkoch, potvrdeniach objednávok a faktúrach sú zo závodu plus daň z obratu vo výške platnej v čase dodania.
4.2 Náklady na balenie a prepravu sa počítajú osobitne. Balenie sa nevezme späť.
4.3 Naše ceny sú založené na nákladovej báze uvedenej v čase uzavretia zmluvy. Ak sa naše materiály alebo mzdové náklady, náklady na prepravu, ktoré nesieme, alebo ceny našich dodávateľov v čase dodania zvýšia, sme oprávnení ceny primerane zvýšiť. To neplatí, ak je zmluvný termín dodania (články 3.3, 3.4) do 4 mesiacov od uzavretia zmluvy.

5 Platobné podmienky

5.1 Naše faktúry za dodávky sú splatné okamžite po dátume vystavenia faktúry, voľne stanovený platobný agent, ostatné faktúry taktiež okamžite, pokiaľ sa písomne ​​nedohodneme inak. Zľava v hotovosti je povolená iba za našich podmienok uvedených na príslušnej faktúre, nie však v zásade pri platbách zmenkou.
5.2 V zásade si vyhradzujeme právo na dodanie zákazníkom iba za platbu v hotovosti alebo na dobierku.
5.3 Včasnosť bezhotovostných platieb závisí od dátumu pripísania na náš účet.
5.4 Naše faktúry sa uhrádzajú šekom alebo zmenkou iba na základe platby a v prípade zmeny si vyžadujú náš predchádzajúci súhlas. Všetky náklady spojené so zmenkami a šekmi nesie zákazník. Nie sme zodpovední za včasnosť protestu. Ak zákazník nedodrží zmenku alebo šek po dátume splatnosti reklamácie, ktorá má byť vybavená, bude tiež v omeškaní s platbou reklamácie.
5.5 Zákazník môže započítať proti našim splatným požiadavkám na platbu iba protinávrhy, ktoré boli zákonne ustanovené alebo nie sú nami namietané.
5.6 Zadržanie platieb je prípustné iba z dôvodu vád na zmluvnom dodaní alebo službe, ktoré boli zákazníkom legálne oznámené.

6 Prechod rizika, preprava, vrátenie

6.1 Riziko náhodného zničenia, straty alebo poškodenia dielov dodávky sa prenáša na zákazníka, akonáhle zásielka opustí našu spoločnosť, aj keď sme využili ďalšie služby, ako sú náklady na dopravu alebo doručenie. To platí aj pre vzorové dodávky (oddiel 2.3).
6.2 Ak dôjde k oneskoreniu odoslania z dôvodov, za ktoré zodpovedá zákazník, prechádza na neho riziko pri oznámení, že je tovar pripravený na odoslanie.
6.3 Expedícia sa vo všetkých prípadoch koná v mene zákazníka. Sme oprávnení, nie však povinní, uzavrieť si poistenie prepravy na svoje náklady.
6.4 Tovar, ktorý bol dodaný v bezchybnom stave, je možné prevziať späť iba s našim predchádzajúcim písomným súhlasom. S výnimkou vzorových dodávok (oddiel 2.3) zvyčajne vydávame kredit za odkúpenie znížený o poplatok za odkúpenie vo výške 20% z hodnoty tovaru. Riziko a náklady spojené s vrátením a bez ohľadu na poplatok za vrátenie a všetky náklady na opravu a / alebo údržbu nesie zákazník.

7 Záruka

7.1 Ak sa na našej dodávke vyskytne chyba v zmysle § 459 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB), ktorá bola nahlásená včas, môže od nás kupujúci požadovať do 12 mesiacov od prevodu rizika záruku tak, že chybné diely opravíme alebo podľa vlastného uváženia vymeníme. doručiť. Pokiaľ sa reklamácia preukáže ako oprávnená, budeme znášať náklady na opravu alebo výmenu dodávky vrátane prepravy, ako aj primerané náklady na demontáž a inštaláciu, pokiaľ tieto náklady vzniknú zákazníkovi, ale nepresahujú sumu, ktorú predtým oznámil.
7.2 Vada je nahlásená včas, iba ak nám bola písomne ​​nahlásená poštou do 10 dní od prevzatia tovaru alebo po zistení tejto vady, ak ide o skrytú vadu. Dôkazné bremeno za dodržanie termínu nesie zákazník. V každom prípade je rozhodujúci dátum prijatia reklamácie. Samotná ústna komunikácia alebo komunikácia faxom nie sú dostatočné.
7.3 Ak následné dodanie alebo náhradné dodanie nie je možné alebo ak by to so sebou prinieslo neprimerane vysoké náklady, môžeme od zmluvy odstúpiť.
7.4 Zákazník nám musí poskytnúť primeraný čas a príležitosť na preskúmanie reklamovaných závad a na vykonanie úspešných opráv alebo výmenných dodávok a oznámiť nám prípadné náklady na demontáž a inštaláciu; ak to odmietne, sme zbavení záruky.
7.5 Nie je poskytnutá záruka za nevhodné alebo nesprávne použitie, chemické, elektrické alebo klimatické vplyvy, ktoré nie sú uvedené v zmluve, nesprávna montáž alebo uvedenie do prevádzky zákazníkom alebo treťou osobou, prirodzené opotrebenie, nadmerné namáhanie, nesprávne alebo nedbanlivé zaobchádzanie, pokiaľ nie sú na našej vine. sú splatné.
7.6 Zmeny alebo opravy vykonané napríklad nesprávne alebo bez nášho súhlasu zákazníka alebo tretích strán, znamenajú neplatnosť našej záruky za akékoľvek z toho vyplývajúce následky.
7.7 Zákazník môže odstúpiť od zmluvy alebo znížiť protiplnenie, ak v prípade vady poskytneme primeranú lehotu, ktorá nám bola stanovená na to, aby vinou našej chyby mohla uplynúť opravná alebo náhradná dodávka; Rovnako, ak je nemožné, aby sme ho opravili alebo vymenili, alebo ak pokus o to zlyhal dvakrát.
7.8 Ďalšie nároky kupujúceho nad rámec tých, ktoré sú uvedené v č. 7.1 a 7.6 sú vylúčené, najmä nároky na náhradu následných škôd, pokiaľ naša zodpovednosť nie je založená na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti. Za škody za nedostatok zaručených vlastností zodpovedáme iba v prípade, že účelom záruky bolo zabrániť škodám, ku ktorým došlo.

8 Výhrada titulu

8.1 Dodaný tovar zostáva našim majetkom (vyhradený tovar) až do úplného zaplatenia všetkých našich nárokov z obchodného vzťahu so zákazníkom. Zmenky a šeky sa považujú za platby, iba ak sme zbavení zodpovednosti za ne. Výhrada vlastníctva sa zruší vložením jednotlivých pohľadávok do aktuálnej faktúry alebo nakreslením zostatku a jeho rozpoznaním.
8.2 Spracovanie sa pre nás uskutočňuje s vylúčením nadobudnutia vlastníctva kupujúcim v súlade s oddielom 950 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB), a to bez akejkoľvek povinnosti pre nás. Spracovaný tovar slúži na zabezpečenie našich reklamácií vo výške fakturovanej hodnoty rezervovaného tovaru.
8.3 V prípade spracovania alebo kombinácie a zmiešania s iným tovarom, ktorý nám nepatrí, aby zákazník vytvoril jednotnú novú položku, máme nárok na spoluvlastníctvo novej položky v pomere hodnoty rezervovaného tovaru k ďalšiemu spracovanému a / alebo pridanému tovaru v čase Spracovanie a / alebo pripojenie. To isté platí pre nový tovar vzniknutý spracovaním alebo kombináciou ako pre vyhradený tovar, ktorý sa považuje za vyhradený tovar v zmysle týchto ustanovení.
8.4 Zákazník je oprávnený a oprávnený ďalej predávať naše vyhradené vlastníctvo (bod 8.1-8-3) v rámci bežnej obchodnej činnosti a za jeho bežných obchodných podmienok a iba za podmienky, že nároky v zmysle bodu 8.5 budú na nás skutočne prevedené. Táto autorizácia je odvolateľná, ak zákazník omešká platbu. Nie je oprávnený iným spôsobom nakladať s vyhradeným tovarom, najmä nezaručovať ho alebo ho nezabezpečiť.
8.5 Zákazník nám týmto postupuje pohľadávky z ďalšieho predaja tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, bez ohľadu na to, či sa tovar, ktorý je predmetom výhrady vlastníctva, ďalej predáva bez alebo po spracovaní a či sa ďalej predáva jednému alebo viacerým zákazníkom. Postúpená pohľadávka slúži na zabezpečenie všetkých našich pohľadávok z obchodného vzťahu sumou hodnoty tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva. Pokiaľ zákazník rezervovaný tovar predáva spolu s iným tovarom, ktorý nám nepatrí, postúpenie pohľadávky z ďalšieho predaja sa vzťahuje iba na výšku hodnoty vyhradeného tovaru. Hodnota rezervovaného tovaru je založená na hodnote našej faktúry. Predbežné postúpenie podľa tohto ustanovenia sa rozširuje na nárok na zostatok zákazníka voči jeho zákazníkovi; Na predĺženú výhradu vlastníctva sa primerane vzťahuje bod 8.1 veta 3.
8.6 Zákazník je oprávnený inkasovať nároky z ďalšieho predaja, kým to kedykoľvek nezrušíme.
8.7 Ak hodnota cenných papierov, ktoré pre nás existujú, prevyšuje naše pohľadávky celkovo o viac ako 20%, sme povinní na žiadosť zákazníka uvoľniť alebo vybrať prevodujúce cenné papiere, čím si vyhradzujeme právo zvoliť si pohľadávku, ktorá sa má uvoľniť.
8.8 Zákazník nás musí okamžite informovať o akomkoľvek narušení našich práv na tovar podliehajúci výhrade vlastníckeho práva a nárokov, ktoré nám boli pridelené tretími stranami, najmä z dôvodu donucovacích opatrení.
8.9 Uplatnenie výhradného práva neznamená odstúpenie od zmluvy.

9 Oneskorená platba

9.1 Ak je zákazník v omeškaní s úhradou nezanedbateľnej sumy alebo ak dôjde k výraznému zhoršeniu jeho finančnej a likviditnej situácie (napr. Šek alebo protest proti zmenke, zastavenie platby, začatie konkurzného konania), môžeme okamžite zaplatiť všetky naše pohľadávky voči nemu splatné bez ohľadu na poskytnuté platobné podmienky alebo zmenky prijaté z dôvodu plnenia.
9.2 V prípade omeškania s platbou alebo platobnej neschopnosti zákazníka (bod 9.1), sme oprávnení odstúpiť od všetkých zmlúv s ním, ktoré ešte neboli úplne splnené.
9.3 Aj bez odstúpenia od zmluvy a stanovenia lehoty v súlade s § 329 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB) sme v prípade omeškania s platbou zákazníkom oprávnení reklamovať náš vyhradený tovar (oddiel 8) a zadržať tieto a nevybavené dodávky až do úplného zaplatenia všetkých našich nárokov.
9.4 Pretože škody spôsobené omeškaním môžeme požadovať úrok z bežného úroku z kontokorentného úveru alebo podľa nášho výberu 4% nad diskontnou sadzbou Deutsche Bundesbank bez osobitného dôkazu, nevylučujeme tvrdenie o ďalších škodách spôsobených defaultom.

10 Ďalšie práva na odstúpenie a zodpovednosť

10.1 Zákazník môže odstúpiť od zmluvy, ak je pre nás celá dodávka alebo služba konečne nemožná pred prevodom rizika; rovnako, ak je nemožné vykonať časť dodávky, keď objednávate podobné veci, a on má oprávnený záujem na odmietnutí čiastočnej dodávky, inak môže protihodnotu primerane znížiť. Ak k nemožnosti dôjde pri oneskorení prijatia alebo vinou zákazníka, zostáva povinný poskytnúť protihodnotu.
10.2 Môžeme odstúpiť od zmluvy úplne alebo čiastočne, ak v prípade nepredvídaných udalostí (bod 3.4) alebo z dôvodu významných zmien v schopnosti dodania, ceny alebo kvality tovaru našich dodávateľov, riadne vykonanie dodávky už nie je možné alebo ekonomicky neospravedlniteľné a my to predložili zákazníkovi ihneď po rozpoznaní následkov. Kupujúci nemá žiadne nároky na náhradu škody v dôsledku takéhoto odstúpenia.
10.3 Naša zodpovednosť je založená výlučne na ustanoveniach prijatých v týchto podmienkach.
10.4 Všetky ďalšie ďalšie nároky zákazníka sú vylúčené, najmä nároky voči nám a našim zástupcom alebo zástupcom na náhradu škody akéhokoľvek druhu, vrátane škody, ktorá sa na samotnom dodanom predmete nevyskytla, bez ohľadu na právne dôvody, ako je nedbanlivosť pri uzatváraní zmluvy, porušenie vedľajšie zmluvné záväzky alebo priestupok; pokiaľ povinnosť zaplatiť náhradu nie je založená na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti.

11 miesto jurisdikcie

Miestom jurisdikcie pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu je Schönau; to platí aj pre zmenky a šeky. Sme oprávnení žalovať v sídle zákazníka.

12 Ochrana údajov

Pokiaľ ukladáme údaje zákazníka požadované pri bežných obchodných transakciách, budeme s nimi nakladať v súlade s ustanoveniami BDSG.

13 Podmienky pre výstavbu zariadenia

Okrem toho platia naše podmienky pre výstavbu zariadenia.

Schlüter Automation and Sensorik GmbH, D-79677 Schönau
Stav: jún 2020