Splošni selektorji
Samo točno ujemanje
Išči po naslovu
Iskanje po vsebini
Izbirniki vrste objave

Pregled

Pogoji prodaje, dostave in plačila

1 veljavnost

1.1 Naslednji pogoji veljajo za vse naše ponudbe in pogodbe o dobavi in ​​drugih storitvah. Imajo prednost pred drugimi predpisi kot izključno veljavni pogodbeni pogoji, razen če tega izrecno ponudimo ali potrdimo v pisni obliki. Pogoji stranke, ki odstopajo od naših pogojev, ne veljajo kot celota.
1.2 Poleg tega se za pravna razmerja med nami in stranko uporablja zakon Zvezne republike Nemčije. Določbe enotnih zakonov o mednarodnem nakupu premičnin in o sklenitvi mednarodnih prodajnih pogodb ne veljajo, če ne ustrezajo našim pogojem.

2 Ponudba in sklenitev pogodbe

2.1 Vse naše ponudbe so nezavezujoče
2.2 Naročila so za nas zavezujoča le, če jih potrdimo v pisni obliki ali izvedemo s hitro dostavo in izdajo računov. Hčerinske pogodbe in spremembe morajo biti tudi v pisni obliki.
2.3 V primeru poskusnih dogovorjenih dobav (vzorčne pošiljke) se šteje, da je nakup zaprt in blago, kot ga odobri kupec, če v 4 tednih od dostave ne izjavi zavrnitve in hkrati vrne blago. Kupec nosi stroške povratne dostave; lahko mu zaračunamo kakršne koli stroške popravila in / ali vzdrževanja blaga, ki smo ga prej dostavili na brezhiben način.
2.4 Pridržujemo si pravico do popravka napak ali napak v potrditvah naročil in računov; tudi tehnične in oblikovne spremembe naročenega blaga, ki bistveno ne vplivajo na njegovo funkcijo in vrednost. Če to povzroči bistvene spremembe cene ali urnika v škodo kupca, ima pravico do odstopa; pa ne takrat, ko mu je bila napaka ali napaka očitna.
2.5 Pridržujemo si vse lastniške pravice in pravice do izkoriščanja avtorskih pravic do ocen stroškov, risb in drugih dokumentov; ne smejo biti dostopni tretjim osebam in nam jih je treba vrniti na zahtevo, če pogodba ne začne veljati ali je predčasno prekinjena.

3 Obveznost in čas dostave

3.1 V bistvu izpolnjujemo svojo obveznost dostave na lokaciji našega podjetja. Dan dobave je dan, ko je blago odposlano, ali če se odprema odlaša iz razlogov, za katere nismo odgovorni, dan, ko smo obveščeni, da je blago pripravljeno za odpremo.
3.2 Delne dostave so dovoljene in se štejejo za neodvisne dostave glede plačila in reklamacij.
3.3 Datumi in roki za dobave in storitve so zavezujoči le, če smo jih pisno potrdili. Upoštevanje tega predpostavlja izpolnitev pogodbenih obveznosti s strani kupca. Dogovorjeni roki dobave se začnejo na dan potrditve naročila in se ustrezno preložijo, dokler z njim niso razjasnjeni dokumenti, ki jih mora zagotoviti stranka, ali tehnična vprašanja, ki so še odprta.
3.4 Če dogovorjenih datumov ali rokov ne moremo spoštovati zaradi nepredvidenih dogodkov, kot so industrijske akcije ali večje motnje v obratovanju, ki se zgodijo pri nas ali naših dobaviteljih, bo stranka po našem obvestilu z nami ustrezno sprejela novo odločitev in ne bo imela nobene pravice do zamude . To velja tudi, če se je dogodek zgodil med že obstoječo zamudo.
3.5 Če smo pri dobaviteljih ali storitvah privzeti, nam kupec odobri razumno odlogno obdobje, preden uveljavi pravice do neplačila. Po izteku mirovalnega obdobja brez rezultata lahko bodisi odstopi od pogodbe in izključi nadaljnje zahtevke, če je to sporočil pri določanju roka, ali če je zaradi naše zamude utrpel škodo, zahteva odškodnino za zamudo. Za vsak cel teden po izteku mirovalnega obdobja to znaša do ½%, skupno pa največ 5% vrednosti tistih dostavnih delov, ki jih zaradi zamude ni mogoče uporabiti v skladu s pogodbo.
3.6 Če se odpošiljanje končnih delov odloži iz razlogov, za katere je odgovoren kupec, mu lahko zaračunamo stroške, ki nastanejo pri skladiščenju, običajno 0,5% zneska računa na mesec ali njegovega dela, začenši 2 tedna po obvestilu o pripravljenosti za odpremo. Po izteku razumnega roka, ki ga je treba določiti brez rezultata, smo prav tako upravičeni do drugačnega razpolaganja z dobavnim artiklom in nato stranki znova dostavimo razumen dodaten rok.
3.7 Če naročila na zahtevo niso vpoklicana v pogodbenem roku, imamo pravico, da blago izstavimo na račun, če je odposlano istočasno, ali da nadaljujemo v skladu z oddelkom 3.6. Če pogodbeno obdobje ni dogovorjeno, smo upravičeni do teh pravic eno leto po sklenitvi pogodbe.

4 cene

4.1 Naše cene, navedene v ponudbah, cenikih, potrditvah naročil in računih, so franko tovarna plus prometni davek v znesku, ki velja ob dobavi.
4.2 Stroški pakiranja in pošiljanja se izračunajo ločeno. Embalaže ne bomo prevzeli nazaj.
4.3 Naše cene temeljijo na stroškovni osnovi v času sklenitve pogodbe. Če se do trenutka dobave povečajo stroški materiala ali plače, stroški prevoza, ki jih krijemo sami, ali cene naših dobaviteljev, smo upravičeni do primernega zvišanja cen. To ne velja, če je pogodbeni datum dobave (določbe 3.3, 3.4) v 4 mesecih od sklenitve pogodbe.

5 Plačilni pogoji

5.1 Naši računi za dostavo se plačajo takoj po datumu računa, prosto določeni plačilni agent, drugi računi pa tudi takoj, razen če pisno določimo drugače. Denarni popust je dovoljen le pod našimi pogoji, navedenimi na ustreznem računu, načeloma pa ne za plačila po menici.
5.2 Načeloma si pridržujemo pravico do dostave strankam samo z gotovino ali plačilom po povzetju.
5.3 Pravočasnost brezgotovinskega plačevanja je odvisna od datuma, ko je naš račun knjižen v dobro.
5.4 Naši računi se poravnajo s čekom ali menico samo na račun plačila in zahtevajo predhodno soglasje v primeru spremembe. Kupec nosi vse stroške, povezane z menicami in čeki. Za pravočasnost protesta ne odgovarjamo. Če kupec ne izpolni menice ali čeka po datumu zapadlosti zahtevka za račun, ki ga je treba poravnati, bo tudi zamudil pri plačilu zahtevka na računu.
5.5 Kupec lahko uveljavlja samo nasprotne zahtevke za naše zapadle zahtevke za plačilo, ki so bili pravno določeni ali pa jim ne oporekamo.
5.6 Zadržanje plačil je dovoljeno le zaradi napak v pogodbeni dobavi ali storitvi, ki jih je stranka zakonito obvestila.

6 Prenos tveganja, dostava, vračila

6.1 Tveganje naključnega uničenja, izgube ali poslabšanja delov za dostavo se prenese na kupca takoj, ko pošiljka zapusti naše podjetje, tudi če smo prevzeli druge storitve, kot so stroški pošiljanja ali dostave. To velja tudi za vzorčne dostave (oddelek 2.3).
6.2 Če se odprema odloži iz razlogov, za katere je kupec odgovoren, se tveganje prenese nanj, ko je obveščen, da je blago pripravljeno za odpremo.
6.3 Pošiljanje v vseh primerih poteka v imenu stranke. Upravičeni smo, vendar ne dolžni, da na lastne stroške sklenemo prevozno zavarovanje.
6.4 Blago, ki je bilo dostavljeno v brezhibnem stanju, je mogoče prevzeti nazaj le s predhodnim pisnim soglasjem. Z izjemo dobav vzorcev (oddelek 2.3) običajno izdamo odkupno dobro, zmanjšano za odkupnino v višini 20% vrednosti blaga. Kupec nosi tveganje in stroške vračila ter ne glede na ceno vračila nastale stroške popravila in / ali vzdrževanja.

7 Garancija

7.1 Če pride do napake pri dostavi v smislu oddelka 459 nemškega civilnega zakonika (BGB) in če je bila to pravočasno prijavljena, lahko kupec od nas zahteva garancijo v 12 mesecih po prenosu tveganja na način, da pokvarjene dele popravimo ali po lastni presoji zamenjamo dostavi. V kolikor se pritožba izkaže za upravičeno, krijemo stroške popravila ali nadomestne dostave, vključno s pošiljanjem, pa tudi razumne stroške demontaže in namestitve, v kolikor taka stranka nastane, vendar ne preko zneska, ki ga je predhodno sporočila.
7.2 O napaki se pravočasno poroča le, če nam je bila pisno sporočena po pošti v 10 dneh od prejema blaga ali, če je napaka skrita, v XNUMX dneh po prejemu blaga. Stranka nosi dokazno breme za spoštovanje roka. V vsakem primeru je odločilen datum prejema pritožbe. Ustno komuniciranje ali sporočanje po faksu ni dovolj.
7.3 Če je naknadna dostava ali nadomestna dostava nemogoča ali če bi povzročila nesorazmerno visoke stroške, lahko odstopimo od pogodbe.
7.4 Kupec nam mora dati dovolj časa in možnosti, da preučimo pritožbene napake in izvedemo uspešna popravila ali nadomestne dobave ter nas obvestimo o morebitnih stroških demontaže in namestitve; če tega noče storiti, smo oproščeni garancije.
7.5 Ne jamčimo za neprimerno ali nepravilno uporabo, kemične, električne ali klimatske vplive, ki niso predvideni v pogodbi, nepravilno sestavljanje ali zagon s strani stranke ali tretjih oseb, naravno obrabo, čezmerno obremenitev, nepravilno ali malomarno ravnanje, razen če smo krivi mi zapadle.
7.6 Spremembe ali popravila, ki so bila izvedena nepravilno ali brez naše odobritve s strani stranke ali tretjih oseb, na primer razveljavijo naše jamstvo za morebitne posledice, ki iz tega izhajajo.
7.7 Kupec lahko odstopi od pogodbe ali zmanjša protiizvedbo, če v primeru napake omogočimo, da se po naši krivdi izteče ustrezno obdobje odloga za popravilo ali nadomestno dostavo; Podobno tudi, če je nemogoče popraviti ali zamenjati ali če je poskus dvakrat spodletel.
7.8 Nadaljnji zahtevki kupca poleg tistih, ki so navedeni v št. 7.1 in 7.6 sta izključena, zlasti zahtevki za odškodnino za posledično škodo, razen če naša odgovornost temelji na naklepu ali hudi malomarnosti. Za škodo zaradi pomanjkanja zajamčenih lastnosti smo odgovorni le, če je bila garancija namenjena izogibanju nastali škodi.

8 Pridržek naslova

8.1 Dobavljeno blago ostane v naši lasti (rezervirano blago), dokler niso v celoti plačane vse naše terjatve iz poslovnega odnosa s stranko. Menice in čeki se štejejo za plačilo le, če smo oproščeni odgovornosti zanje. Ohranitev lastninske pravice se prekliče tako, da se posamezni zahtevki vnesejo v trenutni račun ali izvleče stanje in ga potrdi.
8.2 Obdelava se izvaja za nas, izključitev pridobitve lastništva kupca v skladu z oddelkom 950 nemškega civilnega zakonika (BGB), brez kakršnih koli obveznosti za nas. Predelano blago služi za zavarovanje naših zahtevkov v višini fakturne vrednosti rezerviranega blaga.
8.3 V primeru predelave ali v primeru kombinacij in mešanja z drugim blagom, ki nam kupec ne pripada za oblikovanje enotnega novega predmeta, smo upravičeni do solastništva novega izdelka v razmerju med vrednostjo rezerviranega blaga in drugim predelanim in / ali dodanim blagom v času Obdelava in / ali povezava. Za novo postavko, ki izhaja iz predelave ali kombinacije, velja enako kot rezervirano blago; šteje se za rezervirano blago v smislu teh določb.
8.4 Kupec ima pravico in pooblastilo za prodajo naše rezervirane nepremičnine (klavzule 8.1-8-3) le v običajnem poslovanju in pod njenimi običajnimi pogoji in samo pod pogojem, da so terjatve v smislu klavzule 8.5 dejansko prenesene na nas. To pooblastilo je mogoče preklicati, če kupec ne plača. Ni dovoljen, da z rezerviranim blagom razpolaga na kakršen koli drug način, zlasti ga ne sme zastaviti ali dodeliti z varnostjo.
8.5 Kupec nam s tem dodeli zahtevke za nadaljnjo prodajo blaga, ki je predmet pridržanja lastninske pravice, ne glede na to, ali se blago, ki je predmet lastništva, preprodaja brez obdelave ali po njej in ali se preprodaja eni ali več strankam. Dodeljena terjatev služi za zavarovanje vseh naših terjatev iz poslovnega odnosa z višino vrednosti prodanega rezerviranega blaga. Če kupec prodaja rezervirano blago skupaj z drugim blagom, ki nam ne pripada, se odstop terjatve pri nadaljnji prodaji nanaša samo na znesek vrednosti rezerviranega blaga. Vrednost rezerviranega blaga temelji na vrednosti našega računa. Predplačilo v skladu s to določbo se nanaša na zahtevek kupca do njegovega stanja; Stavek 8.1 točke 3 se ustrezno uporablja za razširjeno hrambo naslova.
8.6 Kupec ima pravico pobirati terjatve pri nadaljnji prodaji, dokler tega ne prekličemo kadar koli.
8.7 Če vrednost vrednostnih papirjev, ki obstajajo pri nas, presega naše terjatve za več kot 20%, smo dolžni na zahtevo stranke sprostiti ali umakniti prenosne vrednostne papirje, s čimer si pridržujemo pravico, da izberemo zahtevek za sprostitev.
8.8 Kupec nas mora nemudoma obvestiti o kakršnih koli kršitvah naših pravic do blaga, za katerega velja ohranitev lastninske pravice, in zahtevkov, ki so nam jih dodelile tretje osebe, zlasti zaradi izvršilnih ukrepov.
8.9 Trditev pravice do ohranitve lastninske pravice ne pomeni odstopa od pogodbe.

9 Zamuda pri plačilu

9.1 Če stranka zamuja s plačilom nepomembnega zneska ali če se njeno finančno in likvidnostno stanje znatno poslabša (npr. Protest s čekom ali računom, ustavitev plačila, uvedba postopka zaradi insolventnosti), lahko takoj plačamo vse terjatve do njega poravnati, ne glede na odobrene plačilne pogoje ali sprejete menice na račun uspešnosti.
9.2 V primeru zamude pri plačilu ali plačilne nesposobnosti stranke (oddelek 9.1) imamo pravico do odstopa od vseh pogodb z njim, ki še niso bile v celoti izpolnjene.
9.3 Tudi če stranka ne odstopi od pogodbe in ne določi roka v skladu z oddelkom 329 nemškega civilnega zakonika (BGB), če kupec zamuja s plačilom, imamo pravico do vračila rezerviranega blaga (oddelek 8) in zadrževanja teh ter neporavnanih pošiljk, dokler niso v celoti plačane vse naše terjatve.
9.4 Kot škodo, ki nastane zaradi neplačila, lahko brez posebnega dokazila zahtevamo obresti v višini običajnih obresti za prekoračitev na bančnem računu ali, po naši izbiri, 4% nad diskontno mero Deutsche Bundesbank;

10 Nadaljnje pravice do odstopa in odgovornosti

10.1 Kupec lahko odstopi od pogodbe, če nam celotna dostava ali storitev končno postane nemogoča pred prenosom tveganja; prav tako, če postane nemogoče izvesti del dostave, ko naročite izdelke iste vrste in če ima upravičen interes zavrniti delno dostavo, sicer lahko ustrezno zmanjša nadomestilo. Če pride do nezmožnosti med zamudo pri prevzemu ali po krivdi stranke, je še vedno dolžan to upoštevati.
10.2 Od pogodbe lahko v celoti ali delno odstopimo, če v primeru nepredvidenih dogodkov (klavzula 3.4) ali zaradi pomembnih sprememb v sposobnosti dostave, oblikovanju cen ali kakovosti blaga naših dobaviteljev pravilna izvedba dobave ni več mogoča ali ekonomsko neupravičena. so to stranki predstavili takoj po prepoznavanju posledic. Kupec zaradi takega odstopa nima odškodninskih zahtevkov.
10.3 Naša odgovornost temelji izključno na določbah teh pogojev.
10.4 Vsi drugi nadaljnji zahtevki kupca so izključeni, zlasti zahtevki do nas in naših posrednikov ali posrednikov za odškodnino za kakršno koli škodo, vključno s škodo, ki ni nastala na samem dostavnem artiklu, ne glede na pravni razlog, kot je malomarnost pri sklenitvi pogodbe, kršitev pomožne pogodbene obveznosti ali odškodnina; razen če obveznost plačila odškodnine temelji na naklepu ali hudi malomarnosti.

11 kraj pristojnosti

Za vse spore, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, je pristojen Schönau; to velja tudi za menice in čeke. Upravičeni smo do tožbe na sedežu stranke.

12 Zaščita podatkov

Če hranimo podatke o strankah, ki so potrebni med običajnimi poslovnimi transakcijami, jih bomo obravnavali v skladu z določbami BDSG.

13 Pogoji za gradnjo obratov

Poleg tega veljajo naši pogoji za gradnjo elektrarne.

Schlüter Automation and Sensorik GmbH, D-79677 Schönau
Status: junij 2020